رئیس الوزراء

ra’isolvozara’


english

1 general:: prime minister

transnet.ir

2 Law:: Comp n (old-fashioned) Prime Minister; Premier

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس الوزراء ، معنی اصطلاح رئیس الوزراء ، به رئیس الوزراء چی می گن؟ ، رئیس الوزراء چی می شه؟، واژه رئیس الوزراء ، معادل رئیس الوزراء ، رئیس الوزراء synonym , رئیس الوزراء definition , رئیس الوزراء meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.