رئیس الوزرائ


english

1 general:: prime minister

transnet.ir


معنی کلمه رئیس الوزرائ ، معنی اصطلاح رئیس الوزرائ ، به رئیس الوزرائ چی می گن؟ ، رئیس الوزرائ چی می شه؟، واژه رئیس الوزرائ ، معادل رئیس الوزرائ ، رئیس الوزرائ synonym , رئیس الوزرائ definition , رئیس الوزرائ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.