رئیس بانک مرکزی


english

1 general:: governor

transnet.ir


معنی کلمه رئیس بانک مرکزی ، معنی اصطلاح رئیس بانک مرکزی ، به رئیس بانک مرکزی چی می گن؟ ، رئیس بانک مرکزی چی می شه؟، واژه رئیس بانک مرکزی ، معادل رئیس بانک مرکزی ، رئیس بانک مرکزی synonym , رئیس بانک مرکزی definition , رئیس بانک مرکزی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 313 میلی ثانیه.