رئیس بخش


english

1 general:: Head of Department, district manager

worldtranslators.net


معنی کلمه رئیس بخش ، معنی اصطلاح رئیس بخش ، به رئیس بخش چی می گن؟ ، رئیس بخش چی می شه؟، واژه رئیس بخش ، معادل رئیس بخش ، رئیس بخش synonym , رئیس بخش definition , رئیس بخش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 327 میلی ثانیه.
بنر موبایل