رئیس تشریفات


english

1 general:: protocol chiefs

transnet.ir

2 Law:: 1. master of ceremonies 2. chief of protocol

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس تشریفات ، معنی اصطلاح رئیس تشریفات ، به رئیس تشریفات چی می گن؟ ، رئیس تشریفات چی می شه؟، واژه رئیس تشریفات ، معادل رئیس تشریفات ، رئیس تشریفات synonym , رئیس تشریفات definition , رئیس تشریفات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 305 میلی ثانیه.