رئیس جمهور


english

1 general:: President

شبکه مترجمین ایران

2 Law:: President (of a Republic)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس جمهور ، معنی اصطلاح رئیس جمهور ، به رئیس جمهور چی می گن؟ ، رئیس جمهور چی می شه؟، واژه رئیس جمهور ، معادل رئیس جمهور ، رئیس جمهور synonym , رئیس جمهور definition , رئیس جمهور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.