رئیس جمهور منتخب


english

1 general:: president-elect

transnet.ir


معنی کلمه رئیس جمهور منتخب ، معنی اصطلاح رئیس جمهور منتخب ، به رئیس جمهور منتخب چی می گن؟ ، رئیس جمهور منتخب چی می شه؟، واژه رئیس جمهور منتخب ، معادل رئیس جمهور منتخب ، رئیس جمهور منتخب synonym , رئیس جمهور منتخب definition , رئیس جمهور منتخب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 282 میلی ثانیه.