رئیس جمهوری


english

1 general:: presidentship, president

transnet.ir


معنی کلمه رئیس جمهوری ، معنی اصطلاح رئیس جمهوری ، به رئیس جمهوری چی می گن؟ ، رئیس جمهوری چی می شه؟، واژه رئیس جمهوری ، معادل رئیس جمهوری ، رئیس جمهوری synonym , رئیس جمهوری definition , رئیس جمهوری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.