رئیس جمهوری


english

1 general:: presidentship, president

worldtranslators.net


معنی کلمه رئیس جمهوری ، معنی اصطلاح رئیس جمهوری ، به رئیس جمهوری چی می گن؟ ، رئیس جمهوری چی می شه؟، واژه رئیس جمهوری ، معادل رئیس جمهوری ، رئیس جمهوری synonym , رئیس جمهوری definition , رئیس جمهوری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 305 میلی ثانیه.
بنر موبایل