رئیس دیوان عالی


english

1 general:: chief justice

transnet.ir

2 Law:: Chief Justice (U.S.)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه رئیس دیوان عالی ، معنی اصطلاح رئیس دیوان عالی ، به رئیس دیوان عالی چی می گن؟ ، رئیس دیوان عالی چی می شه؟، واژه رئیس دیوان عالی ، معادل رئیس دیوان عالی ، رئیس دیوان عالی synonym , رئیس دیوان عالی definition , رئیس دیوان عالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 356 میلی ثانیه.