رئیس ستاد مشترک


english

1 general:: chief of staff

transnet.ir


معنی کلمه رئیس ستاد مشترک ، معنی اصطلاح رئیس ستاد مشترک ، به رئیس ستاد مشترک چی می گن؟ ، رئیس ستاد مشترک چی می شه؟، واژه رئیس ستاد مشترک ، معادل رئیس ستاد مشترک ، رئیس ستاد مشترک synonym , رئیس ستاد مشترک definition , رئیس ستاد مشترک meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 237 میلی ثانیه.