رئیس مجلس


english

1 general:: Speaker of the House

transnet.ir


معنی کلمه رئیس مجلس ، معنی اصطلاح رئیس مجلس ، به رئیس مجلس چی می گن؟ ، رئیس مجلس چی می شه؟، واژه رئیس مجلس ، معادل رئیس مجلس ، رئیس مجلس synonym , رئیس مجلس definition , رئیس مجلس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 344 میلی ثانیه.