رئیس هیات مدیره


english

1 general:: chairperson of the board

transnet.ir


معنی کلمه رئیس هیات مدیره ، معنی اصطلاح رئیس هیات مدیره ، به رئیس هیات مدیره چی می گن؟ ، رئیس هیات مدیره چی می شه؟، واژه رئیس هیات مدیره ، معادل رئیس هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره synonym , رئیس هیات مدیره definition , رئیس هیات مدیره meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 366 میلی ثانیه.