رائس


english

1 general:: leader

transnet.ir


معنی کلمه رائس ، معنی اصطلاح رائس ، به رائس چی می گن؟ ، رائس چی می شه؟، واژه رائس ، معادل رائس ، رائس synonym , رائس definition , رائس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 300 میلی ثانیه.