رابط واحدهای فرعی وابسته


english

1 general:: connecting affiliated relationship

worldtranslators.net


معنی کلمه رابط واحدهای فرعی وابسته ، معنی اصطلاح رابط واحدهای فرعی وابسته ، به رابط واحدهای فرعی وابسته چی می گن؟ ، رابط واحدهای فرعی وابسته چی می شه؟، واژه رابط واحدهای فرعی وابسته ، معادل رابط واحدهای فرعی وابسته ، رابط واحدهای فرعی وابسته synonym , رابط واحدهای فرعی وابسته definition , رابط واحدهای فرعی وابسته meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 368 میلی ثانیه.
بنر موبایل