رابط کاربری


english

1 general:: User Interface

transnet.ir


معنی کلمه رابط کاربری ، معنی اصطلاح رابط کاربری ، به رابط کاربری چی می گن؟ ، رابط کاربری چی می شه؟، واژه رابط کاربری ، معادل رابط کاربری ، رابط کاربری synonym , رابط کاربری definition , رابط کاربری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 359 میلی ثانیه.