زائده ی خاری


english

1 general:: spinous process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده ی خاری ، معنی اصطلاح زائده ی خاری ، به زائده ی خاری چی می گن؟ ، زائده ی خاری چی می شه؟، واژه زائده ی خاری ، معادل زائده ی خاری ، زائده ی خاری synonym , زائده ی خاری definition , زائده ی خاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 517 میلی ثانیه.