زائدۀ آرواره ای


english

1 general:: Alveolar process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ آرواره ای ، معنی اصطلاح زائدۀ آرواره ای ، به زائدۀ آرواره ای چی می گن؟ ، زائدۀ آرواره ای چی می شه؟، واژه زائدۀ آرواره ای ، معادل زائدۀ آرواره ای ، زائدۀ آرواره ای synonym , زائدۀ آرواره ای definition , زائدۀ آرواره ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 248 میلی ثانیه.