زاده


english

1 general:: born

transnet.ir


معنی کلمه زاده ، معنی اصطلاح زاده ، به زاده چی می گن؟ ، زاده چی می شه؟، واژه زاده ، معادل زاده ، زاده synonym , زاده definition , زاده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 230 میلی ثانیه.