زاپاس


english

1 general:: spare

transnet.ir


معنی کلمه زاپاس ، معنی اصطلاح زاپاس ، به زاپاس چی می گن؟ ، زاپاس چی می شه؟، واژه زاپاس ، معادل زاپاس ، زاپاس synonym , زاپاس definition , زاپاس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 397 میلی ثانیه.