سئوال


english

1 general:: question

transnet.ir


معنی کلمه سئوال ، معنی اصطلاح سئوال ، به سئوال چی می گن؟ ، سئوال چی می شه؟، واژه سئوال ، معادل سئوال ، سئوال synonym , سئوال definition , سئوال meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 320 میلی ثانیه.