سئوال کردن


english

1 general:: ask

transnet.ir


معنی کلمه سئوال کردن ، معنی اصطلاح سئوال کردن ، به سئوال کردن چی می گن؟ ، سئوال کردن چی می شه؟، واژه سئوال کردن ، معادل سئوال کردن ، سئوال کردن synonym , سئوال کردن definition , سئوال کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 364 میلی ثانیه.