ساؤس


english

1 general:: politician

worldtranslators.net


معنی کلمه ساؤس ، معنی اصطلاح ساؤس ، به ساؤس چی می گن؟ ، ساؤس چی می شه؟، واژه ساؤس ، معادل ساؤس ، ساؤس synonym , ساؤس definition , ساؤس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.
بنر موبایل