داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 423 میلی ثانیه.