سائق ثانوی


english

1 general:: Secondary drive

worldtranslators.net


معنی کلمه سائق ثانوی ، معنی اصطلاح سائق ثانوی ، به سائق ثانوی چی می گن؟ ، سائق ثانوی چی می شه؟، واژه سائق ثانوی ، معادل سائق ثانوی ، سائق ثانوی synonym , سائق ثانوی definition , سائق ثانوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 568 میلی ثانیه.
بنر موبایل