سائق ثانوی


english

1 general:: Secondary drive

transnet.ir


معنی کلمه سائق ثانوی ، معنی اصطلاح سائق ثانوی ، به سائق ثانوی چی می گن؟ ، سائق ثانوی چی می شه؟، واژه سائق ثانوی ، معادل سائق ثانوی ، سائق ثانوی synonym , سائق ثانوی definition , سائق ثانوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 369 میلی ثانیه.