سائوتومه و پرنسیپ


english

1 general:: Sao Tome & Principe

transnet.ir


معنی کلمه سائوتومه و پرنسیپ ، معنی اصطلاح سائوتومه و پرنسیپ ، به سائوتومه و پرنسیپ چی می گن؟ ، سائوتومه و پرنسیپ چی می شه؟، واژه سائوتومه و پرنسیپ ، معادل سائوتومه و پرنسیپ ، سائوتومه و پرنسیپ synonym , سائوتومه و پرنسیپ definition , سائوتومه و پرنسیپ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.