ساباط


english

1 general:: penthouse

worldtranslators.net


معنی کلمه ساباط ، معنی اصطلاح ساباط ، به ساباط چی می گن؟ ، ساباط چی می شه؟، واژه ساباط ، معادل ساباط ، ساباط synonym , ساباط definition , ساباط meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 281 میلی ثانیه.
بنر موبایل