سابع


english

1 general:: seventh

transnet.ir


معنی کلمه سابع ، معنی اصطلاح سابع ، به سابع چی می گن؟ ، سابع چی می شه؟، واژه سابع ، معادل سابع ، سابع synonym , سابع definition , سابع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 237 میلی ثانیه.