سابق

sâbeq


english

1 general:: former

transnet.ir

2 general:: erstwhile

شبکه مترجمین ایران

3 Law:: in the past

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه سابق ، معنی اصطلاح سابق ، به سابق چی می گن؟ ، سابق چی می شه؟، واژه سابق ، معادل سابق ، سابق synonym , سابق definition , سابق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 318 میلی ثانیه.