سابقا


english

1 general:: previously, formerly

worldtranslators.net


معنی کلمه سابقا ، معنی اصطلاح سابقا ، به سابقا چی می گن؟ ، سابقا چی می شه؟، واژه سابقا ، معادل سابقا ، سابقا synonym , سابقا definition , سابقا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 319 میلی ثانیه.
بنر موبایل