سابقه دار

sâbeqedâr


english

1 general:: precedented, experienced

transnet.ir

2 Law:: (n) (of criminals, convicts) having previous records of criminal perpetration or criminal conviction
persistent offender - for مجرم سابقه دار see مجرم

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه سابقه دار ، معنی اصطلاح سابقه دار ، به سابقه دار چی می گن؟ ، سابقه دار چی می شه؟، واژه سابقه دار ، معادل سابقه دار ، سابقه دار synonym , سابقه دار definition , سابقه دار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 396 میلی ثانیه.