سابقه ی خانوادگی


english

1 general:: family history

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه سابقه ی خانوادگی ، معنی اصطلاح سابقه ی خانوادگی ، به سابقه ی خانوادگی چی می گن؟ ، سابقه ی خانوادگی چی می شه؟، واژه سابقه ی خانوادگی ، معادل سابقه ی خانوادگی ، سابقه ی خانوادگی synonym , سابقه ی خانوادگی definition , سابقه ی خانوادگی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 321 میلی ثانیه.