سابقی


english

1 general:: former, previous

transnet.ir


معنی کلمه سابقی ، معنی اصطلاح سابقی ، به سابقی چی می گن؟ ، سابقی چی می شه؟، واژه سابقی ، معادل سابقی ، سابقی synonym , سابقی definition , سابقی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 424 میلی ثانیه.