داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.