سابگ


english

1 general:: collision-avoidance system

worldtranslators.net


معنی کلمه سابگ ، معنی اصطلاح سابگ ، به سابگ چی می گن؟ ، سابگ چی می شه؟، واژه سابگ ، معادل سابگ ، سابگ synonym , سابگ definition , سابگ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.
بنر موبایل