سابیکولوم


english

1 general:: Subiculum

transnet.ir


معنی کلمه سابیکولوم ، معنی اصطلاح سابیکولوم ، به سابیکولوم چی می گن؟ ، سابیکولوم چی می شه؟، واژه سابیکولوم ، معادل سابیکولوم ، سابیکولوم synonym , سابیکولوم definition , سابیکولوم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 275 میلی ثانیه.