سیب


فارسی

1 عمومی:: میوه ای زیبا

www.Aglic.com

english

1 general:: apple

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه سیب ، معنی اصطلاح سیب ، به سیب چی می گن؟ ، سیب چی می شه؟، واژه سیب ، معادل سیب ، سیب synonym , سیب definition , سیب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 310 میلی ثانیه.