شئونات

šo’unât


english

1 Law:: var plural form of شأن which see – station in life; dignity; station; honor

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه شئونات ، معنی اصطلاح شئونات ، به شئونات چی می گن؟ ، شئونات چی می شه؟، واژه شئونات ، معادل شئونات ، شئونات synonym , شئونات definition , شئونات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 356 میلی ثانیه.