شائبه اغراق


english

1 Law:: sign, indication, or evidence of exaggeration

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه شائبه اغراق ، معنی اصطلاح شائبه اغراق ، به شائبه اغراق چی می گن؟ ، شائبه اغراق چی می شه؟، واژه شائبه اغراق ، معادل شائبه اغراق ، شائبه اغراق synonym , شائبه اغراق definition , شائبه اغراق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 486 میلی ثانیه.