شائبه طرفداری


english

1 Law:: sign, indication, or evidence of partiality

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه شائبه طرفداری ، معنی اصطلاح شائبه طرفداری ، به شائبه طرفداری چی می گن؟ ، شائبه طرفداری چی می شه؟، واژه شائبه طرفداری ، معادل شائبه طرفداری ، شائبه طرفداری synonym , شائبه طرفداری definition , شائبه طرفداری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 222 میلی ثانیه.