شاباش


english

1 general:: gift

transnet.ir


معنی کلمه شاباش ، معنی اصطلاح شاباش ، به شاباش چی می گن؟ ، شاباش چی می شه؟، واژه شاباش ، معادل شاباش ، شاباش synonym , شاباش definition , شاباش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 360 میلی ثانیه.