شابور


english

1 general:: Shabbur

transnet.ir


معنی کلمه شابور ، معنی اصطلاح شابور ، به شابور چی می گن؟ ، شابور چی می شه؟، واژه شابور ، معادل شابور ، شابور synonym , شابور definition , شابور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 285 میلی ثانیه.