شاتون


english

1 general:: connecting rod

transnet.ir


معنی کلمه شاتون ، معنی اصطلاح شاتون ، به شاتون چی می گن؟ ، شاتون چی می شه؟، واژه شاتون ، معادل شاتون ، شاتون synonym , شاتون definition , شاتون meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 311 میلی ثانیه.