شاخ


english

1 general:: branch, horn, antler

transnet.ir


معنی کلمه شاخ ، معنی اصطلاح شاخ ، به شاخ چی می گن؟ ، شاخ چی می شه؟، واژه شاخ ، معادل شاخ ، شاخ synonym , شاخ definition , شاخ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 391 میلی ثانیه.