شاخ به شاخ شدن


english

1 general:: crash head-on

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه شاخ به شاخ شدن ، معنی اصطلاح شاخ به شاخ شدن ، به شاخ به شاخ شدن چی می گن؟ ، شاخ به شاخ شدن چی می شه؟، واژه شاخ به شاخ شدن ، معادل شاخ به شاخ شدن ، شاخ به شاخ شدن synonym , شاخ به شاخ شدن definition , شاخ به شاخ شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.