شاخ مانند


english

1 general:: corneous

transnet.ir


معنی کلمه شاخ مانند ، معنی اصطلاح شاخ مانند ، به شاخ مانند چی می گن؟ ، شاخ مانند چی می شه؟، واژه شاخ مانند ، معادل شاخ مانند ، شاخ مانند synonym , شاخ مانند definition , شاخ مانند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 213 میلی ثانیه.