شاخ و برگ


english

1 general:: foliage

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه شاخ و برگ ، معنی اصطلاح شاخ و برگ ، به شاخ و برگ چی می گن؟ ، شاخ و برگ چی می شه؟، واژه شاخ و برگ ، معادل شاخ و برگ ، شاخ و برگ synonym , شاخ و برگ definition , شاخ و برگ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 244 میلی ثانیه.