شاخ وبرگ


english

1 general:: foliage

transnet.ir


معنی کلمه شاخ وبرگ ، معنی اصطلاح شاخ وبرگ ، به شاخ وبرگ چی می گن؟ ، شاخ وبرگ چی می شه؟، واژه شاخ وبرگ ، معادل شاخ وبرگ ، شاخ وبرگ synonym , شاخ وبرگ definition , شاخ وبرگ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 437 میلی ثانیه.