شاخابه


english

1 general:: inlet

worldtranslators.net


معنی کلمه شاخابه ، معنی اصطلاح شاخابه ، به شاخابه چی می گن؟ ، شاخابه چی می شه؟، واژه شاخابه ، معادل شاخابه ، شاخابه synonym , شاخابه definition , شاخابه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 431 میلی ثانیه.