شاخال


english

1 general:: brushwood

transnet.ir


معنی کلمه شاخال ، معنی اصطلاح شاخال ، به شاخال چی می گن؟ ، شاخال چی می شه؟، واژه شاخال ، معادل شاخال ، شاخال synonym , شاخال definition , شاخال meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 531 میلی ثانیه.