شاخسار


english

1 general:: grove, thicket

transnet.ir


معنی کلمه شاخسار ، معنی اصطلاح شاخسار ، به شاخسار چی می گن؟ ، شاخسار چی می شه؟، واژه شاخسار ، معادل شاخسار ، شاخسار synonym , شاخسار definition , شاخسار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 546 میلی ثانیه.