دارالترجمه ترجمه مقاله
   

شاخسار


english

1 general:: grove, thicket

worldtranslators.net


معنی کلمه شاخسار ، معنی اصطلاح شاخسار ، به شاخسار چی می گن؟ ، شاخسار چی می شه؟، واژه شاخسار ، معادل شاخسار ، شاخسار synonym , شاخسار definition , شاخسار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 327 میلی ثانیه.